گرجستان کم ترین مصرف نفت در اروپا را دارد

رنبه بندی کشورهای مستقل از نفت در اروپا:

۱- گرجستان

۲- مولداوی

۳- مالت

۴- مقدونیه

۵- استونی

مصرف نفت در کشورهای همسایه گرجستان:

ارمنستان (با جمعیت برابر) ۴ برابر

مولداوی (با جمعیت برابر) ۲ برابر

بلغارستان (با ۲ برابر جمعیت) ۱۰ برابر

اذربایجان (با ۳ برابر جمعیت) ۱۰ برابر

رومانی (با ۵ برابر جمعیت) ۱۵ برابر

اوکراین (با ۱۰ برابر جمعیت) ۳۰ برابر

ترکیه (با ۲۰ برابر جمعیت) ۴۰ برابر

روسیه (با ۴۰ برابر جمعیت) ۲۰۰ برابر

در مقایسه «به نسبت جمعیت»

مولداوی و ترکیه ۲ برابر ، آذربایجان ، رومانی و اوکراین ۳ برابر ، ارمنستان ۴ برابر ، روسیه و بلغارستان ۵ برابر گرجستان مصرف روزانه نفت به ازای هر شهروند دارند.

مصرف نفت در ایران با جمعیت ۲۰ برابر بیشتر، ۱۳۰ برابر بیشتر است!!