۶٠ آمبولانس جدید برای ارائه خدمات اورژانسی در سراسر گرجستان به خدمت گرفته شد

تمامی این آمبولانس ها مطابق با آخرین استانداردهای اروپایی هستند و از این تعداد ١۵ دستگاه به طور ویژه برای حمل و نقل افراد در شرایط بحرانی استفاده خواهد شد.
ناوگان خودروهای امدادی و فوریتهای ویژه از اکتبر سال ٢٠١۴ پیشرفت قابل توجهی داشته و تاکنون ٣۶۵ خودروی امدادی جدید اضافه کرده است.