قرار داد برند گرجی “اِشوی” با جواهرات “نِوِرنانت”

طبق اعلام مقامات آژانس توسعه کسب و کار گرجستان ، با مشارکت این آژانس بیش از نیم میلیون لاری زیورالات ساخت گرجستان به فرانسه صادر شد.
شرکت های جواهرات اشوی و نورنانت محصولات خود را با حمایت این آژانس در هفته مد فرانسه معرفی کردند و ضمن این رویداد فرصت های همکاری با شرکای بین المللی جدید و بازارهای صادراتی نو برای طرفین فراهم شد و قراردادهای صادراتی به ارزش ۴١٠٠٠ لاری با شرکای بین المللی خود امضاء نمودند.
مقامات آژانس توسعه کسب و کار اضافه کردند: شایان ذکر است که آژانس دائما در پروژه ها و رویداد های جهانی مشابه مشارکت خواهد داشت تا محصولات گرجستان و بستر مناسب سرمایه گذاری را از طریق این نمایشگاه ها به جهانیان معرفی کند.