نخست وزیر گرجستان ، گیورگی گاخاریا ، در جلسه امروز دولت درباره فصل آینده برداشت انگور در سال ٢٠٢٠ گفت : این برداشت شامل یارانه خواهد بود.
ایشان تاکید کرد که دولت تسهیلات خرید تضمینی انگور از جمله گونه های انگور کاتسیتلی و کاخوری متسوانه که قیمت تضمینی انها کمتر از ٨٠ تتری نخواهد بود در نظر میگیرد.
نخست وزیر خاطر نشان کرد که منابع مربوطه قبلا اختصاص یافته و وزارت حفاظت از محیط زیست و کشاورزی ، دستورالعمل های لازم برای این منظور را دریافت کرده است و در صورت لزوم دولت درگیر خرید هم میشود.
در هر صورت باغداران تاکستان های گرجستان باید بدانند که حداقل قیمت گونه های کاتسیتلی و کاخوری متسوانه ، ٨٠ تتری خواهد بود و این حداقل کمکی ست که ما میتوانیم در زمان پاندمی کرونا به باغداران انگور خود بکنیم.
گاخاریا دهکده ها و کشاورزان گرجستان را به عنوان یک گروه کلیدی برای برنامه های ضد بحران دولت، مورد خطاب قرار داد.
وی افزود: ما هر کاری برای کمک به کشاورزان گرجی انجام دادیم و در این راستا از ابزارهای مختلفی استفاده کرده ایم ، آنها نحوه عملکرد ما را در طول بحران دیده اند.