ثبت و اختراع در گرجستان

در دنیایی که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است کشور گرجستان یکی از کشورهایی است که توانسته فرصت های بسیار زیاد و خوبی را برای برقراری توازن بین کار و استفاده از جاذبه های تفریحی برای شهروندان خود فراهم کند از همین رو هر ساله مهاجران زیادی به این کشور روی آورده و تقاضای اقامت به کشور گرجستان با روش های مختلف را دارند.

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (გამოგონილი یا INVENTION) است و اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود.

در هر کشور دولت یا موسسه های خاص به مبتکران یا مخترعانی که ابداع و اختراع آنها از نظر آن موسسه یا دولت آن کشور قابل اهمیت باشد امتیازی را اهدا میکند.

بر اساس قانون گرجستان، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

به طور کلی اختراع باید دارای سه امتیاز باشد: گام ابتکاری داشته باشد، بدون هیچگونه مشابهی در سطح دنیا باشد، قابلیت صنعتی ­سازی داشته باشد.

شخصی که قصد اقامت به گرجستان را دارد بایستی دارای یک یا هر سه خصیصه زیر باشد: سرمایه گذار باشد یا شخصی رو برای سرمایه گذاری داشته باشد و پول و سرمایه کافی برای اقامت داشته باشد، نخبه و ثبت اختراع و دانشمند باشد و سرمایه داشته باشد یا دولت گرجستان با سرمایه گذاری بر روی وی به نتایج مثبت برسد ، سرمایه داشته باشد برای ثبت شرکت و سرمایه گذاری در کشور گرجستان

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون گرجستان به دو شکل از اختراع حمایت می شود، حمایت ایجابی و حمایت سلبی

ثبت و اختراع در گرجستان

ثبت و اختراع در گرجستان